HomePrivacy Verklaring

Privacy Verklaring


Privacy- en cookieverklaring EDNL

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 17 november 2020. 

Uw privacy is voor Electronic Design Nederland BV (hierna: EDNL) van groot belang.  Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, zowel offline als via de website http://www.ednl.nl.  

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort 

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met EDNL. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Contact

Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt of ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht (uw vraag)

Wij gebruiken deze informatie om uw verzoek om contact met u op te nemen goed te kunnen afhandelen en om de overeenkomst met u hiertoe uit te voeren. Als u contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens bewaard totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en 1 jaar daarna. Op deze manier kunnen we gemakkelijk toegang krijgen tot de informatie voor het geval u nog vragen heeft.

Afnemen van onze dienstverlening

EDNL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (uitvoering overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • Adresgegevens
 • Naam en contactgegevens contactpersoon
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

We bewaren deze gegevens tot 2 jaar na afloop van onze dienstverlening. Sommige persoonsgegevens bewaren we langer, in verband met de fiscale bewaarplicht.

Aanmaken en beheren account

Om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening maken dient u een account aan te maken voor ons portaal (uitvoering overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Gebruikersnaam
 • Zelfgekozen wachtwoord

We bewaren deze informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van onze dienstverlening wordt uw account direct verwijderd.

Werken bij EDNL

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae 
 • Motivatiebrief 
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie  

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding. 

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt jue dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert. 

Informatie ten behoeve van liftgebruikers

Indien er problemen zijn in de lift, kunt u als liftgebruiker via een knop in de lift contact opnemen met een afhandelaar die u vervolgens helpt. Dit alarmgesprek wordt opgenomen. Voor deze opname geldt als grondslag uitvoering van de overeenkomst tussen u als liftgebruiker en de verwerkingsverantwoordelijke. Voor een juiste afhandeling van een alarmmelding is het van groot belang dat zowel de spreekluisterverbinding goed werkt (hiervoor voeren wij het kwaliteitsonderzoek uit) als dat de alarmafhandelaar juist handelt (hiervoor voeren wij de klachtafhandeling uit). Voor deze doeleinden wordt het alarmgesprek 3 maanden bewaard.

Mocht u een klacht willen indienen over onze dienstverlening, of bent u ontevreden over de spreekluisterverbinding, dan kunt u dat bij ons melden.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De inhoud van uw klacht/de storing


We bewaren deze informatie tot 3 maanden na het melden van de storing of klacht. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat alle storings- en klachtmeldingen juist worden afgehandeld en kunnen wij navraag doen over de geleverde service.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

EDNL deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Partners

Om onze dienst aan u te kunnen verlenen, kan EDNL uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). EDNL doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Internet en cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Functionele cookies

Wij maken op onze website gebruik van technische en functionele cookies, die de functionaliteit van onze website mogelijk maken. Deze cookies slaan bijvoorbeeld een zoekterm of lettertype op binnen de website. Zonder deze cookies functioneert onze website niet.

Google Analytics

Op dit moment gebruiken wij naast functionele cookies ook de cookies van Google Analytics zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens waaronder dat het Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. Meer info? Zie de privacy policy van Google

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

EDNL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoon op 088-0405300

Welke privacyrechten heeft u?

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via info@ednl.nl

Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring

EDNL behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. U wordt verzocht deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Klacht indienen 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

Electronic Design Nederland BV

Ohmstraat 2

3861 NB Nijkerk

Telefoonnummer:            088-0405300

E-mailadres:                       info@ednl.nl

KvK-nummer:                     32108224